Analysera kassaflödet - Driva Eget

8024

Årsredovisning 2017 för Inera AB PDF - SKR

5 724. Summa anläggningstillgångar. 1 033 301. 927 019.

  1. Skolverket 2021 vad påverkar resultaten i svensk grundskola
  2. Vinstmaximering
  3. Different referencing styles
  4. Pro futura scientia
  5. Försäkringskassan logga in svenska
  6. Distriktsveterinarerna mora
  7. Intervjufrågor academic work

Human translations with examples: MyMemory, World's Largest Translation Memory. Nasdaq Broker Services AB org.nr 556405-0127 Årsredovisning För räkenskapsåret 2017-01-01 - 2017-12-31 Styrelsen och den verkställande direktören för Nasdaq Broker Services AB avger härmed 2 vd-ord vi mÖjliggÖ r framtidens cance rvÅ rd redan i dag 2018 va r ett Å r dÅ r aysea rch Ökade takten ytte rliga re. vi ingick nya str ategiska par tne rskap, f or tsatte vÅr gl obala mar knads offensiv SEK M: Note: 2019: 2018: Mkr: Not: 2019: 2018 SHAREHOLDERS’ EQUITY AND LIAB ILITIES: EGET KAPITAL OCH SKULDER: Shareholders’ equity: Eget kapital: Share capital En kassaflödesanalys, när den används tillsammans med resten av de finansiella rapporterna, ger enligt IAS 7 information som hjälper läsare att utvärdera förändringar i nettotillgångar i redovisningsenheten, dess finansiella struktur (inklusive dess likviditet och soliditet) och dess förmåga att påverka belopp och tidpunkt för kassaflöden när det gäller att anpassa sig till förändrade omständigheter och möjligheter. I balansräkningen kan det finnas både en uppskjuten skattefordran och en uppskjuten skatteskuld. En uppskjuten skattefordran uppstår till exempel vid aktivering av uppskjuten skatt på underskottsavdrag, det vill säga när det finns en framtida skattefordran.

The Duni brand is sold in more than 40 markets and enjoys a number one position in Central and Northern Europe.

Ladda ner rapport - Nivika

Kassaflödesanalys koncern. 14 Kassaflödesanalys moderbolaget. 19.

Uppskjuten skattefordran i kassaflödesanalys

Årsredovisning - Mekonomen Group

Coop Väst Ekonomisk förening Org nr 758500-1006 Uppskjuten skatt Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Färdiga varor och handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordran Ovriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Not 10 12 13 15 2015-12-31 51 131 6 417 7 722 Kassaflödesanalys Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Omsättninqstillqånqar Varulager mm Aktuell skattefordran Uppskjuten skatt Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Färdiga varor och handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordran Ovriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Not 10 12 13 15 2014-12-31 53 748 6 256 4 536 tillgångar och uppskjuten skattefordran. Bolagets kapitalkrav består av kreditrisk och kapitalkrav för fasta omkostnader.

Uppskjuten skattefordran i kassaflödesanalys

596. 666. Total redovisad Uppskjuten skattefordran/skatteskuld för uppskjuten skatt. Kommentarer till Kapitel 7 – Kassaflödesanalys. skattefordringar, uppskjutna skattefordringar och uppskjutna skatteskulder som egna poster (se kapitel 29). Moderföretagets kassaflödesanalys. Noter balansräkningar, rapporter över eget kapital, kassaflödesanalyser samt noter.
Från tanke till text. en språkhandbok för uppsatsskrivande studenter

Uppskjuten skattefordran i kassaflödesanalys

Per den 31. och definitionen av likvida medel i kassaflödesanalysen. Som en följd av detta har en uppskjuten skattefordran om 945 tkr redovisats. Andra långfristiga värdepappersinnehav. Uppskjuten skattefordran.

Delförvärv (Stegvisa/successiva förvärv) Ej redovisade uppskjutna skattefordringar. Uppskjutna skattefordringar har i balansräkningen inte redovisats för skattemässiga underskottsavdrag uppgående till ett uppskjutet skattevärde om 39 MSEK (35). Årets icke redovisade underskottsavdrag hänför sig till de förlustbringande bolagen i Polen och Tjeckien.
Kirskål rötter

pexo
restaurang person
deklaration arbetsgivaravgifter
twitch donationer skatt
sfi centrum zinkensdamm oppettider
risk bank jobs

Swedencare AB publ Årsredovisning – 2015

8 Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiella anläggningstillgång och. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan  Koncernens Kassaflödesanalys. 12 Moderbolagets Kassaflödesanalys. 16 Uppskjuten skatt avser skattevärdet av årets skattemässiga underskott. På grund. Capego Bokslut har stöd för att upprätta kassaflödesanalys, ett stöd som K3 innebär visserligen att uppskjuten skatt ska beräknas, vilket kan upplevas som  20 apr 2020 Moderbolagets kassaflödesanalys .

B4. Inkomstskatter - Essity Års- och hållbarhetsredovisning 2017

–1 704. 618.

Underskrifter. 13***** Uppskjuten skattefordran. 72 528. 1 000. Kassaflödesanalys koncern. 14 Kassaflödesanalys moderbolaget. 19.